مجمع کران مونتانا با محوریت توجه به زنان در بروکسل برگزار شد

مجمع کران مونتانا با محوریت توجه به زنان در بروکسل برگزار شد

مجمع کران مونتانا با محوریت محافظت از زنانی که قربانی خشونت شدند و ترویج رهبری زنان در بروکسل برگزار شد.   محافظت از زنانی که قربانی خشونت و سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند و ترویج رهبری زنان از موضوعات مطرح شده در...