مجلس نمایندگان می گوید که کار بازسازی تونل سالنگ به کندی پیش می‌رود

مجلس نمایندگان می گوید که کار بازسازی تونل سالنگ به کندی پیش می‌رود

مجلس نمایندگان افغانستان از آنچه کندی و تاخیر در کار بازسازی تونل بزرگ راه سالنگ می خواند، مسئولان وزارت های فوائد عامه، داخله و اداره عالی مبارزه با حوادث طبیعی را استجواب کرد. شماری از اعضای این مجلس گفته اند که هر سال...