مجلس یک کمیسیون برای تقویت حضور زنان در صف نیروهای پولیس ایجاد می‌کند

مجلس یک کمیسیون برای تقویت حضور زنان در صف نیروهای پولیس ایجاد می‌کند

کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان، از ایجاد یک کمیسیون به هدف تقویت حضور پولیس زن در کشور خبر می‌دهد. قرار است این کمسیون، برای بهبود فعالیت، تقویت حضور پولیس زن و رفع مشکلات آنان، کار کند. فوزیه کوفی، رییس کمسیون امور...