مجلس نمایندگان: “حکومت باید مردم را در مقابل طالبان بسیج کند”

مجلس نمایندگان: “حکومت باید مردم را در مقابل طالبان بسیج کند”

مجلس نمایندگان حادثه گروگان‌گیری مسافران را در شاهراه بغلان - قندوز دردآور یاد کرد و از حکومت خواست که تمامی امکانات را برای رهایی آنان به کار گیرد. نمایندگان مجلس در حادثه گروگان‌گیری روز گذشته در شاهراه بغلان- قندوز،...