ارزش مادی مجسمه اسکار به چه میزان است؟

ارزش مادی مجسمه اسکار به چه میزان است؟

مجسمه اسکار افزون بر داشتن ارزش معنوی زیاد، دارای اعتبار مادی زیادی نیز می‌باشد. هزینه‌های برگزاری مراسم اسکار به چه میزان است؟ • هر مجسمه اسکار که از طلای ۲۴ عیار ساخته شده است، ۷۰۰ هزار دالر ارزش دارد. • هزینه کل...