یونسکو در پی بازسازی مجسمه صلصال

یونسکو در پی بازسازی مجسمه صلصال

مسئولین دفتر یونسکو درافغانستان می گویند که در اولین سمپوزیم بین المللی حفظ آبده های تاریخی معروض به خطر بامیان، نظر سنجی می شود تا روی چگونگی بازسازی مجسمه ۵۵ متره صلصال دراین ولایت تصمیم گرفته شود. این مسئولین می...