مجتمع تحصیلی انستیتوت کثیرالرشتوی در بلخ افتتاح شد

مجتمع تحصیلی انستیتوت کثیرالرشتوی در بلخ افتتاح شد

دکتر اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف کشور روزگذشته در محفلی “مجتمع تحصیلی انستیتوت های کثیر الرشتوی” را که شامل انستیتوت های کثیرالرشتوی، اکادمی تربیه معلم و زراعت می باشد، به هزینه ۱۴ میلیون یورو از کمک های کشور آلمان در...