مجاهدین: کسانی که خون مردم را می‌نوشند به سرنوشت شوروی روبرو خواهند شد

مجاهدین: کسانی که خون مردم را می‌نوشند به سرنوشت شوروی روبرو خواهند شد

محمد آصف رحیمی والی هرات گفته که جنگ مجاهدین مشروع بوده اما طالبان بی‌هدف می‌جنگند و هیچ دلیلی دینی برای توجیه اعمالشان ندارند. وی امروز در محفل یادبود از روز فتح هرات توسط مجاهدین در استادیوم صحبت می‌کرد. امروز برابر...