متوقف کردن جوکوویچ تقربیاً ناممکن است

متوقف کردن جوکوویچ تقربیاً ناممکن است

اولین گرند‌اسلم فصل تنیس از دوشنبه ۱۸ ژانویه در ملبورن آغاز می‌شود. گرچه کارشناسان تنیس جهان در سال‌های اخیر همواره یکی از چهار بزرگ این رشته (نواک جوکوویچ، اندی ماری، راجر فدرر و رافائل نادال) را به همراه استن واورینکا...