متهم شدن کلاه آبی‌های سازمان ملل به تجاوز جنسی

متهم شدن کلاه آبی‌های سازمان ملل به تجاوز جنسی

به اساس گزارش‌ها از ابتدای سال جاری تاکنون، نیروهای کلاه آبی سازمان ملل چندین مرتبه به جنایات جنسی متهم شده‌اند. اکثر اتهام‌هایی که به این نیروها نسبت داده‌شده در جمهوری آفریقای مرکزی رخ‌داده است. به گزارش شبکه...