متقاضیان بست های معلمی روند آموزن رقابتی را غیر شفاف می دانند

متقاضیان بست های معلمی روند آموزن رقابتی را غیر شفاف می دانند

شماری از متقاضیان بست‌های معلمی در هرات از عدم شفافیت در برگزاری آزمون رقابتی شاکی اند.   آنان می‌گویند که این آزمون به گونه شفاف برگزار نشده و از سوی ریاست معارف نیز نظارت نمی‌شود. در همین حال نمایندگان شورای...