نزدیک به ۱۹۰ میلیون افغانی برای مبارزه با حوادث احتمالی در زمستان امسال تخصیص یافته است

نزدیک به ۱۹۰ میلیون افغانی برای مبارزه با حوادث احتمالی در زمستان امسال تخصیص یافته است

نزدیک به ۱۹۰ میلیون افغانی برای رسیدگی به حوادث احتمالی در زمستان امسال از طرف اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان تخصیص یافته است.   حشمت خان بهادری مسئول بخش اطلاعات اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی می گوید که...