بریتانیا ۷ میلیون پوند برای ماین پاکی افغانستان می‌پردازد

بریتانیا ۷ میلیون پوند برای ماین پاکی افغانستان می‌پردازد

سفارت بریتانیا در کابل قرارداد کمک هفت میلیون پوند را برای ماین پاکی در شش ولایت افغانستان، با شرکت های ماین پاکی امضا کرد. هنگام امضای این سند، ویس احمد برمک، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی و دومینیک جیرمی...