عکس روز…

عکس روز…

ماهیان در هنگام درگیری با یک‌دیگر، با وارد کردن فشار بر لب‌های شان قدرت شان را به رخ می‌کشند.     ماهیان در هنگام درگیری با یک‌دیگر، با وارد کردن فشار بر لب‌های شان قدرت شان را به رخ...