ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان به پایان رسید

ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان به پایان رسید

دوره ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان روز دوشنبه رسما به پایان رسید. به همین منظور تاج محمد جاهد وزیر امور داخله کشور در یک نشست خبری از تلاش های پولیس اتحادیه اروپا در کابل سپاسگذاری کرد. وی، نقش پولیس اتحادیه...