افتتاح نرم‌افزار جدید اظهارنامه در ریاست مالیه دهندگان بزرگ

افتتاح نرم‌افزار جدید اظهارنامه در ریاست مالیه دهندگان بزرگ

نرم‌افزار جدید سیستم سیگتاس که شامل بخش چاپ برچسب (علامه) می باشد، دیروز، در بخش عرضه خدمات ریاست مالیه دهنده گان بزرگ افتتاح گردید. این برچسب‌ها قبلا توسط سیستم سیگتاس چاپ می‌گردید، اکنون با افتتاح نرم‌افزار جدید، بر...