کانال “ماش” در کرخ به بهره برداری رسید

کانال “ماش” در کرخ به بهره برداری رسید

کانال "ماش" ولسوالی کرخ از سویی وزارت انرژی و آب به بهره برداری رسید. آصف غفوری، مسئول بخش رسانه‌ای وزارت انرژی و آب گفته که این کانال به ارزش سه میلیون افغانی از بودجه این وزارت ساخته شده است. کانال "ماش" ۱۲۰ متر طول دارد...