ماده‌های غذایی که اگر زیاد بخورید نتیجه معکوسی می دهد!

ماده‌های غذایی که اگر زیاد بخورید نتیجه معکوسی می دهد!

در این بخش خوراکی هایی را معرفی می کنیم که فایده های زیادی برای سلامتی دارند ولی افراط در خوردن آنها برای سلامتی زیان آور است پرتقال (مالته) و بادنجان رومی افزایش مصرف اسید در ارتباط با خوردن بیش از حد پرتقال (مالته) و...