جان به سلامت بردن رهبر لشکر جنگوی در افغانستان

جان به سلامت بردن رهبر لشکر جنگوی در افغانستان

گزارش‌ها می‌رسانند که رهبر گروه تروریستی لشکر جنگوی پاکستان از یک حملۀ خودی در افغانستان جان به سلامت برده‌است. سخن‌گوی گروه لشکر جنگوی علی بن صفیان گفته که این رویداد در جنوب افغانستان در ولایت زابل رخ داده‌است. به...