نیروهای دولتی چهار تن را به اتهام انتقال لباس‌های نظامی در هرات بازداشت کردند

نیروهای دولتی چهار تن را به اتهام انتقال لباس‌های نظامی در هرات بازداشت کردند

نیروهای دولتی چهار تن را به اتهام انتقال لباس‌ و وسایل نظامی، در ولایت هرات شب‌گذشته بازداشت کردند. عبدالرزاق ایلخانی، فرمانده لوای سوم امن و نظم عامه می‌گوید که این افراد در یک ایست بازرسی پولیس در چوک "شهر نو" بازداشت...