قیمت پیاز زعفران در هرات کاهش یافته است

قیمت پیاز زعفران در هرات کاهش یافته است

هرات یکی از ولایات غربی افغانستان است که هم اکنون بیش از ۸۵ درصد زعفران کشور را تولید می‌کند.   شماری از زعفران کاران در این ولایت غربی کشور به این باور هستند که عدم دستگاه برای پروسس و نبود آگاهی دهقانان در قسمت کاشت و...