۴۰ هزار افغانی؛ قیمت نا چیز یک کیلو زعفران در بازار هرات

۴۰ هزار افغانی؛ قیمت نا چیز یک کیلو زعفران در بازار هرات

شماری از زعفران فروشان هرات از کاهش بهای یک کیلو زعفران در بازار این ولایت ابراز نگرانی‌ می‌کنند.   آنان می‌گویند که هم اکنون یک کیلو زعفران در بازار هرات به بهای ۴۰ تا ۵۰  هزار افغانی به فروش می‌رسد در حالی که یک سال...