نگرانی‌ها در پیوند به افزایش قوم گرایی در مجلس نمایندگان

نگرانی‌ها در پیوند به افزایش قوم گرایی در مجلس نمایندگان

رییس مجلس نمایندگان، به شدت از افزایش قوم گرایی در مجلس نمایندگان ابراز نگرانی کرده است. عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان در نشست امروز (شنبه) این مجلس گفته است که اوج گرفتن تضاد های قومی به ضد منافع ملی کشور...