قلیان خانه‌های کابل به دستور رییس‌جمهور مسدود می‌شوند

قلیان خانه‌های کابل به دستور رییس‌جمهور مسدود می‌شوند

مقامات امنیتی شهر کابل می گویند براساس دستور ریاست جمهوری قلیان خانه های شهر کابل مسدود می شوند. آمر حوزه دهم امنیتی شهر کابل گفت که آنان براساس فرمان رییس جمهور دست به این اقدام زده اند و تمامی قلیان خانه های مربوط به...