قطعۀ ۳۰۰ نفری واکنش سریع در بلخ فعال شد

قطعۀ ۳۰۰ نفری واکنش سریع در بلخ فعال شد

به دستور وزارت امور داخله، گروه واکنش سریع ۳۰۰ نفری پولیس مرزی در قرارگاه لوای ششم پولیس مرزی کشور در بلخ فعال شد. به گفته میر نعیم حیدری فرمانده لوای ششم سرحدی در شمال، این قطعه که مجهز با تمام امکانات جنگی است در صورت...