کار قطعه سوم خط آهن خواف_هرات بزودی اکمال می‌شود

کار قطعه سوم خط آهن خواف_هرات بزودی اکمال می‌شود

مقام‌ها در هرات می‌گویند که کار عملی قطعه سوم خط آهن خواف_هرات ۸۰ درصد پیش رفته است.   هیأت تخنیکی اداره خط آهن ایران با ریاست «حسین کرمانیان» مجری طرح برون مرزی اداره خط آهن ایران می‌باشد از پیشرفت کار مطابق برنامه...