اهدای قرضه برای ۱۸ اتحادیه مالداری زراعتی در هرات

اهدای قرضه برای ۱۸ اتحادیه مالداری زراعتی در هرات

ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت هرات تحت برنامه ملی انکشاف صنایی روستایی برای ۱۸ اتحادیه زراعتی و مالداری ولایت پول نقد و وسایل کاری کمک نمود.   مسئولان ریاست احیاء و انکشاف دهات هرات تاکید دارند که این کمک ها هفت و نیم...