برنامه قدیما!

برنامه قدیما!

برنامه قدیما! در این برنامه پنجاه سال موسیقی اصیل افغانستان را می بینید. قدیما …….. هر شب …….. ساعت ۹:۰۰ — تکرار روز بعد ساعت ۶:۰۰...