قدرت جذب دی اکسیدکربن گیاهان افزایش یافته

قدرت جذب دی اکسیدکربن گیاهان افزایش یافته

دانشمندان می گویند افزایش توانایی گیاهان در جذب دی اکسید کربن تا حدودی روند انباشت این گاز در جو زمین را مهار کرده است. آنها در مطالعه تازه ای می گویند که در فاصله سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ کسر بزرگی از دی اکسیدکربن متصاعد شده...