مصوبه پارلمان پاکستان در مورد مقابله با قتل های ناموسی تصویب شد

مصوبه پارلمان پاکستان در مورد مقابله با قتل های ناموسی تصویب شد

به دنبال کشته شدن دختری در پاکستان که توسط برادرش به قتل رسید مجلس پاکستان مصوبه ای را برای مقابله با قتل های ناموسی تصویب کرده، که بر اساس آن قاتل دست کم به حبس ابد محکوم می شود. این در حالیست که چهارماه پیش،کشته شدن زن...