قتل به خاطر طرفداری از عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا

قتل به خاطر طرفداری از عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا

یک نماینده حزب کارگر انگلستان در مجلس آن کشور که خانمی ۴۱ ساله است، روز پنجشنبه با گلوله یک ناشناس به قتل رسید و این رویداد باعث شد که دو رقیب طرفدار و مخالف خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، مبارزات تبلیغاتی خود را که...