قانون مبارزه با جوامع مخرب در دست آماده شدن

قانون مبارزه با جوامع مخرب در دست آماده شدن

کارگروه شورای فدراسیون به طراحی پاکت قوانین برای مبارزه با جوامع مخرب می پردازد. یلنا میزولینا، معاون رییس کمیته شورای فدراسیون قانون اساسی و دولت سازی تشکیل کارگروه را اعلام نمود و گفت: ماده ای باید به قانون اساسی اضافه...