حکومت افغانستان ‘قانون خانواده’ تدوین می‌کند

حکومت افغانستان ‘قانون خانواده’ تدوین می‌کند

حکومت در تلاش تدوین قانون جدید برای تنظیم امور خانواده است. حکومت افغانستان تلاش می‌کند به کمک حقوق‌دانان، برای تشکیل و تنظیم امور خانواده با درنظرداشت پیشرفت‌های تکنولوژی، قوانین تازه‌ای تدوین کند. به این منظور...