قانون آکادمی علوم از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد

قانون آکادمی علوم از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد

قانون آکادمی علوم از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد   مجلس نمایندگان قانون آکادمی علوم را در ۴ فصل و ۴۴ ماده دیروز تصویب کرده‌است. رییس‌جمهور محمد اشرف غنی، ماه حوت به اساس فرمان تقنینی این قانون را به مجلس نمایندگان...