قالین بافان کشور صاحب شهرک صنعتی می‌شوند

قالین بافان کشور صاحب شهرک صنعتی می‌شوند

قرار داد ساخت شهرک صنعتی قالین بافی، روز دوشنبه با حضور رییس جمهورمحمداشرف غنی، میان مسئولان ادارۀ مستقل اراضی، وزارت‌های امورشهرسازی، تجارت و صنایع و اتحادیۀ صادرکننده گان قالین امضا شد. جواد پیکار رییس ادارۀ مستقل...