فیلم سنگ صبور در آلمان به معرض دید قرار گرفت

فیلم سنگ صبور در آلمان به معرض دید قرار گرفت

سازمان تحصیل بدون مرز برای جلب‌توجه جهانیان از وضعیت زنان در افغانستان، فیلم سنگ صبور را در شهر بن آلمان به نمایش درآورد. همچنان هزینه ورودی سینما برای کمک به دانشجویان افغان در افغانستان به مصرف خواهد رسید. دانشجویان...