فیصل: حکومت برنامه انکشاف ملی را ترتیب داده است

فیصل: حکومت برنامه انکشاف ملی را ترتیب داده است

ریاست اجراییه کشور می‌گوید حکومت چهارچوب انکشاف ملی را قبل از برگزاری کنفرانس بروکسل ترتیب داده‌است. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست گفت در این برنامه انکشاف ملی؛ رشد اقتصادی، خودکفایی، شفافیت در مورد مصارف پول و...