۵ میلیون افغانی اداره فواید عامه هرات از نهادهای دولتی دیگر بدهکار است

۵ میلیون افغانی اداره فواید عامه هرات از نهادهای دولتی دیگر بدهکار است

اداره فواید عامه هرات، در سال گذشته بودجه انکشافی خود را به گونه کامل به مصرف رسانده است. حبیب الله تیموری، رییس فواید عامه هرات به تلویزیون چکاد گفته است که بودجه این اداره در سال گذشته، ۳۰ میلیون افغانی بوده است که این...