فهیم را از چنگال آدم ربایان آزاد ساختیم

فهیم را از چنگال آدم ربایان آزاد ساختیم

پولیس ولسوالی انجیل یک نوجوان را از چنگال آدمربایان آزاد ساخت. به اساس خبرنامه فرماندهی پولیس هرات که یک کاپی آن به بخش خبرتلویزیون چکاد رسید این نوجوان ساعت ده شب گذشته از روستای "توبریان" ولسوالی انجیل ربوده شده...