بیش از یک میلیون افغان نیازمندی‌های‌ شان را برآورده ساخته نمی‌توانند

بیش از یک میلیون افغان نیازمندی‌های‌ شان را برآورده ساخته نمی‌توانند

یافته‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که بیش از یک میلیون و سیصدهزار افغان، توانایی برآورده ساختن نیازهای خوراکی و غیرخوراکی شان را ندارند. بانک جهانی هشدار داده است که احتمال این وجود دارد که پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی...