فقر اعراب دلیل گسترش جنگ کرانه باختری است

فقر اعراب دلیل گسترش جنگ کرانه باختری است

یک نماینده کنست اسرائیل اعلام کرد شدت تنگدستی، فقر و تحقیر در بخش عربی و در کرانه باختری دلیل اصلی اعتراضات گسترده در سرزمین‌های اشغالی است. الی الالوف نماینده کنست از حزب “کولانو” و رییس کمیته کار، رفاه اجتماعی و...