مشکلات اقتصادی تهدید کننده چرخۀ فعالیت رسانه‌های خصوصی

مشکلات اقتصادی تهدید کننده چرخۀ فعالیت رسانه‌های خصوصی

احتمال این وجود دارد که در سال آینده دروازه‌های ۱۵ رسانۀ خصوصی در هرات بسته شود. حامد مومن، رییس نی با بیان این مطلب به تلویزیون چکاد گفته است که این شمار رسانۀ خصوصی به دلیل مشکلات اقتصادی مسدود خواهند شد. آقای مومن...