فعالیت شرکت هوایی صافی به حالت تعلیق درآمد

فعالیت شرکت هوایی صافی به حالت تعلیق درآمد

اداره مستقل هوانوردی ملکی کشور می‌گوید که شرکت هوایی صافی به‌دلیل عدم پرداخت مقروضیت و باقی‌داری مالیاتی، فعالیت‌اش به‌حالت تعلیق درآمده است. در خبرنامه‌ای که این اداره منتشر کرده، نگاشته است این شرکت به مبلغ ۱...