فعالیت بیش از ۵ هزار زن در صفوف نیروهای امنیتی

فعالیت بیش از ۵ هزار زن در صفوف نیروهای امنیتی

سمیرا حمیدی، عضو شبکه زنان افغان که قرار است در نشست وارسا شرکت کند، می‌گوید که ۵۶۲۸ زن در صفوف نیرو‌های امنیتی کار می‌کنند. خانم حمیدی گفت باوجودیکه خانم‌ها با چالش‌های فراوانی روبرو هستند با آن هم حضور خانم‌ها در...