فعالان مدنی هرات کارکرد رهبران حکومت در راستای اصلاحات انتخاباتی را به بررسی گرفتند

فعالان مدنی هرات کارکرد رهبران حکومت در راستای اصلاحات انتخاباتی را به بررسی گرفتند

فعالان مدنی هرات کارکرد رهبران حکومت در راستای اصلاحات انتخاباتی را به بررسی گرفتند   گردهمایی پیرامون بررسی آنچه رهبران حکومت وحدت ملی در راستای اصلاحات انتخاباتی انجام داده‌اند. ظاهراً تلاش‌های حکومت در راستای...