فساد مالی گسترده در وزارت دفاع آمریکا

فساد مالی گسترده در وزارت دفاع آمریکا

وزارت دفاع آمریکا در گزارشی اعلام کرد؛ به دلیل بی نظمی در حساب های مربوط به بودجه ارتش این کشور، مقام های ارتش به منظور ایجاد تراز مالی ساختگی، چندین تریلیون دالر در حساب های مربوطه دستکاری کرده اند. به گزارش رویترز،...