شورای ولایتی ادارۀ گمرگ را متهم به فساد مالی و تبانی با بازرگانان می‌کند

شورای ولایتی ادارۀ گمرگ را متهم به فساد مالی و تبانی با بازرگانان می‌کند

کمیته نظارت شورای ولایتی هرات، کارمندان اداره گمرگ را به فساد مالی و تبانی با بازرگانان متهم می‌کند. محمد سردار بهادری، رییس کمیته نظارت شورای ولایتی ادعا می‌کند که شماری از کارمندان اداره گمرگ، با بازرگانان در راستای...