پرده برداری از فسادهای سازمان‌دهی شده در هرات

پرده برداری از فسادهای سازمان‌دهی شده در هرات

دفتر دیدبان شفافیت افغانستان در ولایت اسنادی را جمع آوری کرده که نشان میدهد که اداره معارف ولایت هرات غرق در فساد اداری و اخلاقی میباشد. این اسناد نتیجه‌ی بررسی‌ها، توزیع پرسش‌نامه‌ها، گفتگوهای رو در رو، ارزیابی...