فروش کودکان در کوچه خیابان‌های تهران

فروش کودکان در کوچه خیابان‌های تهران

گزارش‌ها در ایران خبر از فروش کودکان توسط مادرانشان در این کشور می‌دهد. بر اساس گزراش ها ، زنان بسیاری در ایران کودکان خود را می فروشند. با این حال گفته میشود برنامه ای برای مبارزه علیه تجارت کودکان وجود ندارد. از جانب...