فروش تسلیحات، بزرگترین میراث دولت اوباما

فروش تسلیحات، بزرگترین میراث دولت اوباما

فروش تسلیحات آمریکا به کشورهای خارجی در هفت سال زمامداری اوباما به بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر رسید در حالیکه در کل دوران جرج بوش این رقم ۱۴۰ میلیارد دالر بود. در حالیکه آمریکا در سالیان اخیر تعداد سربازان خود را در کشورهای...